Obszar przyłączeniowy

Obszar Przyłączeniowy określa wymogi dla przyłączania w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób wytwórców energii elektrycznej, odbiorców, sieci i połączeń prądu stałego. Kodeksy Przyłączeniowe pomagają wprowadzić uczciwe warunki konkurencji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej, zapewnić bezpieczeństwo systemu oraz integrację odnawialnych źródeł energii elektrycznej, a także ułatwić obrót energią elektryczną w całej Unii.

 

Obszar Przyłączeniowy obejmuje:

  • Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (RfG - Requirements for Generators)
  • Kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru (DCC - Demand Connection Code)
  • Kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC - HVDC Connection Code)

 

Obszar Przyłączeniowy - informacje szczegółowe

Lp. Akt prawny Zakres merytoryczny Kodeksu Status Kodeksu i publikator Szczegółowe informacje

1.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE z 27.4.2016 L 112/1)

Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (RfG), określający wymagania dla wytwórców przyłączanych do systemu elektroenergetycznego.

Akt prawny obowiązujący.

Kodeks został opublikowany w dzienniku Urzędowym UE w dniu 27 kwietnia 2016 r. Wszedł w życie 17 maja 2016 r.

Treść rozporządzenia, w dniu 6 maja 2019 r. opublikowano sprostowanie, w dniu 20 lutego 2024 r. opublikowano drugie sprostowanie.

Tekst skonsolidowany znajduje się tutaj.

 

Więcej informacji

2.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10)

Kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru (DCC), określający wymagania dla odbiorców przyłączanych do systemu elektroenergetycznego.

Akt prawny obowiązujący.

Kodeks został opublikowany w dzienniku Urzędowym UE w dniu 18 sierpnia 2016 r., wszedł w życie 7 września 2016 r.

Treść rozporządzenia, w dniu 20 lutego 2024 r. opublikowano sprostowanie. Tekst skonsolidowany znajduje się tutaj.

Więcej informacji

3.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz.U. UE z 8.9.2016 L 241/1)

Kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC), określający wymagania dla połączeń prądu stałego.

Akt prawny obowiązujący

Kodeks został opublikowany w dzienniku Urzędowym UE w dniu 8 września 2016 r., wszedł w życie 28 września 2016 r.

Treść rozporządzenia, w dniu 20 lutego 2024 r. opublikowano sprostowanie. Tekst skonsolidowany znajduje się tutaj.

 

Więcej informacji

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Kodeksów Przyłączeniowych (CNC):

Szczegółowe zagadnienia związane z wdrażaniem Kodeksów przyłączeniowych dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E: https://docs.entsoe.eu/cnc-al/

 

Niewiążące wytyczne dotyczące wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci (IGD)

Niewiążące wytyczne dotyczące wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci (ang. Implementation Guidance Documents – IGD) są wydawane i aktualizowane przez ENTSO-E zgodnie z art. 58 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631, z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 oraz z art. 75 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447.

Celem IGD jest wyjaśnienie zagadnień technicznych, warunków i zależności, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy opracowywaniu przez operatorów na poziomie krajowym szczegółowych wymogów, wynikających ze wskazanych powyżej aktów prawnych. Każde zagadnienie będące przedmiotem wytycznych zawarte zostało w odrębnym IGD.

IGD są dostępne na stronach ENTSO-E pod adresem: CNC -Implementation Guidance Documents (entsoe.eu)

Konsultacje publiczne

ENTSO-E przeprowadziło procesy konsultacyjne dla opublikowanych IGD. Poniżej zamieszczono linki do poszczególnych procesów konsultacyjnych.

https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-connection-codes-implementation-guidance-d/

https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-connection-codes-implementation-guidance-d-3/

https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-connection-network-codes-implementation-gu-1/

https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-connection-codes-implementation-guidance-d-4/consult_view/.

https://consultations.entsoe.eu/system-development/entso-e-connection-network-codes-implementation-gu/

 

PSE S.A. publikowały informacje o konsultacjach prowadzonych przez ENTSO-E (obecnie w zakładce Konsultacje >Konsultacje zakończone).

https://www.pse.pl/-/publiczne-konsultacje-niewiazacych-wytycznych-dotyczacych-wdrazania-przylaczeniowych-kodeksow-sieci

https://www.pse.pl/konsultacje-zakonczone/niewiazace-wytyczne-dot.-wdrazania-nc-hvdc

https://www.pse.pl/konsultacje-zakonczone/konsultacje-w-sprawie-niewiazacych-wytycznych-dot.-przeprowadzania-analizy-kosztow-i-korzysci-na-potrzeby-przylaczeniowych-kodeksow-sieci

https://www.pse.pl/konsultacje-zakonczone/connection-codes-implementation-guidance-documents-frequency-stability-parameters

 

Raport ze współpracy pomiędzy OSP w zakresie wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci

Zgodnie z zasadami wynikającymi z przyłączeniowych Kodeksów Sieci (Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 – NC RfG, Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 – NC DCC, Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 – NC HVDC) operatorzy systemów przesyłowych (OSP) są zobowiązani współpracować między sobą przy wypracowywaniu na poziomie krajowym niektórych wymogów, wynikających z powyższych aktów prawnych. Dla niektórych wymogów współpraca taka odbywać się powinna pomiędzy OSP w jednym obszarze synchronicznym, dla innych wymogów pomiędzy sąsiednimi OSP. Ze względu na możliwy transgraniczny wpływ krajowych parametrów ustanowionych na podstawie przyłączeniowych Kodeksów Sieci, w niektórych przypadkach taka współpraca może okazać się celowa, choćby taki obowiązek nie wynikał wprost z danego Kodeksu Sieci.

ENTSO-E przygotowało publiczny raport ze współpracy pomiędzy OSP w zakresie wdrażania przyłączeniowych Kodeksów Sieci. Raport dostępny jest na stronie: https://www.entsoe.eu/news/2018/01/19/entso-e-publishes-the-inter-tso-coordination-public-report/.

 

ESC dla Kodeksów Przyłączeniowych (GC ESC)

Dodatkowe informacje w ramach European Stakeholder Committees (ESC) dla Kodeksów Przyłączeniowych:

https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-implementation/stakeholder-committees/Pages/default.aspx#grid