CACM

Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM).

Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM) określają podstawowe zasady przydziału zdolności przesyłowych w ramach hurtowych rynków krótkoterminowych (tj. w ramach Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego).

Celem Rozporządzenia CACM jest wprowadzenie przepisów, dotyczących docelowego jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego, a w konsekwencji zapewnienia przejrzystych ram prawnych dla efektywnego i nowoczesnego systemu alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi. Działania te mają doprowadzić do ułatwienia obrotu energią elektryczną w całej Unii, umożliwić wydajniejsze użytkowanie sieci oraz zwiększyć konkurencję z korzyścią dla konsumentów.

CACM wskazuje jako podstawowy mechanizm aukcje typu implicit, w których zdolności przesyłowe są przydzielane łącznie z energią - w praktyce oznacza to, że uczestnicy składają swoje oferty na giełdę, a giełdy dokonają doboru ofert z całego połączonego obszaru uwzględniając dostępne międzyobszarowe zdolności przesyłowe. Należy zwrócić uwagę, że pomimo analogicznej głównej zasady działania, występują różnice pomiędzy Rynkiem Dnia Następnego a Rynkiem Dnia Bieżącego:

 • Dla Rynku dnia następnego realizowana jest jedna sesja, w której kojarzone są wszystkie oferty złożone w całym obszarze. Dla każdej godziny dostawy w poszczególnych obszarach rynkowych wyznaczana jest jednolita cena rynkowa. Formalna nazwa tego mechanizmu to „Jednolite łączenie rynków dnia następnego”
 • Dla Rynku dnia bieżącego prowadzony jest handel ciągły – oferty są kojarzone w miarę napływania nowych ofert, nie występuje w tym mechanizmie jednolita cena rynkowa, gdyż może się ona różnić w poszczególnych transakcjach. Formalna nazwa tego mechanizmu to „Jednolite łączenie rynków dnia bieżącego”.

 

Link do aktu prawnego:

Polska wersja:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

Sprostowanie do rozporządzenia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222R(02)&from=PL

English version:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

 

Główne działania związane z wdrażaniem Wytycznych CACM:

W celu realizacji postanowień zawartych w Wytycznych CACM, PSE S.A. współpracują z innymi Operatorami Systemów Przesyłowych w ramach struktur ENTSO-E oraz struktur regionalnych obszarów CCR Core, Hansa i Baltic. Opracowane wnioski i propozycje są, o ile jest to wymagane przepisami, konsultowane z uczestnikami rynku i następnie przedkładane do akceptacji odnośnym organom regulacyjnym. Główne działania związane z wdrożeniem Wytycznych CACM polegają na opracowaniu przez odpowiednich OSP:

 1. Wniosku dotyczącego ustalenia regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (utworzenie Regionów CCR);
 2. Przegląd obszarów rynkowych (Bidding Zone review);
 3. Wniosku w sprawie metody dotyczącej wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM);
 4. Wniosku dotyczącego metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia (metoda GLDP);
 5. Wniosku dotyczącego regionalnych procedur rezerwowych alokacji zdolności przesyłowych (Fallback Procedures);
 6. Wniosku dotyczącego terminu gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD);
 7. Wniosku dotyczącego wspólnej metody wyznaczania miedzyobszarowych zdolności przesyłowych (CCM);
 8. Wniosku dotyczącego ustanowienia metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego (DA Scheduled Exchange);
 9. Wniosku dotyczącego ustanowienia metody wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (ID Scheduled Exchange);
 10. Propozycji czasu otwarcia i zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego (IDCZGT);
 11. Wniosku dotyczącego jednolitej metody wyceny zdolności przesyłowych dnia bieżącego (CZIDCP);
 12. Wniosku dotyczącego mechanizmu alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych oraz innych mechanizmów, umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce (MNA);
 13. Wniosku dotyczącego metody podziału dochodów z ograniczeń (CID).

 

Wdrażanie Wytycznych:

Poniżej zamieszczono informacje o konsultowanych, jak również zatwierdzonych przez regulatorów dokumentach, które PSE S.A. opublikowały na swojej stronie internetowej:

 

Decyzja ACER dotycząca utworzenia Regionów CCR

W ramach obszarów rynkowych na wniosek wszystkich Operatorów Systemów Przesyłowych decyzją ACER, stworzone zostały regiony wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: CCR). Polska została włączona do regionów CCR HANSA, CCR Baltic i CCR Core. Decyzja ACER dostępne jest również pod adresem:

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Pages/ANNEXES_CCR_DECISION.aspx

I zmiana

Następnie decyzja w sprawie CCR została zmieniona decyzją Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. znak DRR.WRE.7128.46.2017.PSt, zatwierdzającą wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych, wydaną w sposób skoordynowany ze wszystkimi krajowymi organami regulacyjnymi.

PSE S.A. opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem: „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 6 listopada 2017 r. znak DRR.WRE.7128.46.2017.PSt, zatwierdzającej wniosek o zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR), ustalonych decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.”

Decyzja w sprawie CCR podlega dalszym zmianom w związku z koniecznością uwzględnienia powstawania nowych połączeń wzajemnych wewnątrz istniejących CCR.

II zmiana

Dnia 1 kwietnia 2019 r decyzja w sprawie CCR została zmieniona decyzją ACER nr 04/2019 zatwierdzającą wniosek OSP o drugą zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych Decyzja ta została wydana przez ACER, po wcześniejszym przekazaniu do niej sprawy przez krajowe organy regulacyjne.

PSE S.A. opublikowały treść decyzji, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem:

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zatwierdzającej zmianę regionów wyznaczania zdolności przesyłowych

III zmiana

Dnia 5 czerwca 2020 r. ACER wysłał do wszystkich OSP zaproszenie do przygotowania trzeciej zmiany CCR. Wszyscy OSP zaakceptowali zaproszenie ACER i przygotowali nowy wniosek o zatwierdzenie CCR.

Konsultacje publiczne projektu wniosku odbyły się w dniach 19 sierpnia - 19 września 2020 r. W dniu 7 maja 2021 r. ACER wydał decyzję nr 04/2021, ustanawiającą regiony wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 15 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 .

PSE S.A. opublikowały treść decyzji, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem:

https://www.pse.pl/-/informacja-osp-nt-decyzji-agencji-ds-wspolpracy-organow-regulacji-energetyki-acer-dotyczaca-wyznaczania-regionow-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych

 

Przegląd obszarów rynkowych (Bidding Zone review)

Proces przeglądu obszarów rynkowych składa się z dwóch etapów: w pierwszym etapie OSP uczestniczący w przeglądzie konfiguracji obszarów rynkowych opracowują metodę i założenia, które zostaną wykorzystane w procesie przeglądu oraz proponują alternatywne konfiguracje obszarów rynkowych na potrzeby oceny, a następnie przedkładają stosowny wniosek uczestniczącym organom regulacyjnym, które mogą zażądać skoordynowanych zmian. W drugim etapie OSP uczestniczący w przeglądzie konfiguracji obszarów rynkowych m.in. przeprowadzają konsultacje publiczne i warsztaty dotyczące propozycji alternatywnej konfiguracji obszarów rynkowych w stosunku do istniejącej konfiguracji, a także przedkładają uczestniczącym państwom członkowskim i organom regulacyjnym wspólny wniosek dotyczący utrzymania lub zmiany konfiguracji obszarów rynkowych.

W pierwszej edycji obszarów rynkowych uczestniczą OSP Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Włoch, Luksemburga, Holandii, Polski, Słowacji i Słowenii.

W związku z rozpoczęciem drugiego etapu przeglądu obszarów rynkowych, raport z pierwszego etapu pierwszej edycji przeglądu obszarów rynkowych został opublikowany do konsultacji publicznych na stronie: https://www.entsoe.eu/news/2018/02/12/first-edition-of-the-bidding-zone-review-open-for-public-consultation/

PSE S.A. również zamieściły stosowną informację o konsultacjach na swojej stronie internetowej: https://www.pse.pl/-/projekt-raportu-pierwszej-edycji-przegladu-obszarow-rynkowych-udostepniony-do-konsultacji-publicznych

 

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM)

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM) opisuje sposób tworzenia przez europejskich OSP wspólnego modelu sieci, który będzie wykorzystywany do skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych na potrzeby jednolitego łączenia rynków dnia następnego i bieżącego (art. 20 Rozporządzenia 2015/1222) oraz do skoordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych (art. 35 Rozporządzenia 2015/1222).

Metoda tworzenia wspólnego modelu sieci określa:

 1. Tworzenie indywidualnych modeli sieci (IGM - ang. Individual Grid Model), w tym:
  1. Określenie modelowanych elementów sieci wraz z określeniem zakresu modelowanych danych,
  2. Modelowanie obciążenia,
  3. Modelowanie jednostek wytwórczych.
 2. Scenariusze, dla których są tworzone modele sieci;
 3. Łączenie IGM we wspólny model sieci;
 4. Wymagania w stosunku do Platformy Informacyjnej wykorzystywanej w procesie;
 5. Harmonogram implementacji.

 

Konsultacje i decyzje

Metoda tworzenia wspólnego modelu rynku (metoda tworzenia CGM) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacji znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/system-operations/common-grid-model/

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły powyższy wniosek w sprawie metody dotyczącej tworzenia wspólnego modelu sieci tj. metody tworzenia CGM, do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezesa URE decyzją znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK z dnia 11 maja 2017 r. z zatwierdził metodę tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM).

PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 24 ust. 1 zatwierdzonego Wniosku ustanowiony w związku z art. 9 ust. 14 Rozporządzenia 2015/1222, opublikowały treść decyzji Prezesa URE oraz decyzję, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 11 maja 2017 r. znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK., zatwierdzającej metodę tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM)”.

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 11 maja 2017 r. znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK., zatwierdzającej metodę tworzenia wspólnego modelu sieci (metoda tworzenia CGM) - http://www.pse.pl
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 11 maja 2017 r. znak DRR.WRE.7128.3.2016.LK wraz z metodą tworzenia CGM stanowiącą załącznik do decyzji

 

Metoda przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP)

Metoda GLDP określa informacje, jakie mają być przekazywane przez jednostki wytwórcze i dystrybucyjne (operatorów systemów dystrybucyjnych - OSD i odbiorców końcowych) operatorowi systemu przesyłowego w celu wykonania przez OSP szacunków dotyczących wytwarzania i obciążenia, a które będą wykorzystane przez OSP dla ustanowienia wspólnego modelu sieci.

Model ten będzie wykorzystywany w procesie skoordynowanego wyznaczania dostępnych międzyobszarowych zdolności przesyłowych i realizacji jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego. Jest to jeden z elementów promowania efektywnej konkurencji w obszarze wytwarzania, obrotu i dostarczania energii elektrycznej.

Zakres danych wskazanych w metodzie GLDP jest objęty zakresem danych przekazywanych dotychczas do PSE S.A. przez moduły wytwarzania energii operatorów systemów dystrybucyjnych na podstawie umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej oraz na podstawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) stanowiącej wzorzec umowny dla tych umów.

 

Konsultacje i decyzje

Metoda przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/system-operations/common-grid-model/

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły powyższy wniosek w sprawie metody przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP), do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.2.2016.LK. z dnia 10 stycznia 2017r. zatwierdził metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP).

 

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 10 stycznia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.2.2016.LK., zatwierdzającej metodę przekazywania danych dotyczących wytwarzania i obciążenia wymaganych do ustanowienia wspólnego modelu sieci (metoda GLDP) - http://www.pse.pl
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 10 stycznia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.2.2016.LK.

 

Procedury rezerwowe alokacji zdolności przesyłowych w CCR

Celem procedur rezerwowych jest przeprowadzenie alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych w sytuacji, gdy podstawowy mechanizm (tj. market coupling) nie da wyników. Należy też zauważyć, że market coupling jest mechanizmem pan-europejskim, natomiast procedury rezerwowe są określane regionalnie.

Podstawą prawną do ustanowienia procedur rezerwowych jest art. 44 CACM. Procedury rezerwowe mają zapewnić przejrzyste i niedyskryminujące podejście do kwestii alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych w przypadku, gdy proces jednolitego łączenia rynków dnia następnego nie jest w stanie przynieść oczekiwanych wyników.

Konsultacje i decyzje

Procedury rezerwowe alokacji zdolności przesyłowych w CCR były przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

Dla CCR Core: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-tsos-proposal-for-fallback-procedures/

Dla CCR HANSA: https://consultations.entsoe.eu/markets/fallback-procedures-cc-region-hansa/

Dla CCR Baltic: https://consultations.entsoe.eu/markets/baltic-ccr-fallback-proposal/

 

PSE. S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

 1. konsultacje propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w CCR Core https://pse.pl//biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/publiczne-konsultacje-propozycji-procedury-rezerwowej-alokacji-zdolnosci-przesylowych-w-core-ccr-regionie-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych-
 2. konsultacje propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w CCR HANSA https://pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/publiczne-konsultacje-propozycji-procedury-rezerwowej-alokacji-zdolnosci-przesylowych-w-hansa-ccr-regionie-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych
 3. konsultacje propozycji procedury rezerwowej alokacji zdolności przesyłowych w CCR Baltic https://pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/publiczne-konsultacje-propozycji-procedury-rezerwowej-alokacji-zdolnosci-przesylowych-w-baltyckim-ccr-regionie-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych

CCR Core

Po zakończeniu konsultacji, które trwały od 27 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017r., PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie ustanowienia procedur rezerwowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core tj. procedury rezerwowe dla CCR Core, do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Z powodu braku osiągnięcia porozumienia przez organy regulacyjne CCR Core, na ich wspólny wniosek ACER podjęła decyzję nr 10/2018 z dnia 27 września 2018 r. zatwierdzającą dokument „Core CCR TSOs’ Fallback Procedures Proposal in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222”.

 Z uwagi na konieczność zmiany godziny ogłoszenia decouplingu, a tym samym terminu publikacji wyników aukcji zapasowych OSP CCR Core przygotowali dokument „1st amendment of the Core CCR fallback procedures in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management”, który wprowadził wspomniane zmiany. Z powodu braku osiągnięcia porozumienia przez Core NRA, na ich wspólny wniosek zmieniony Dokument został przekazany do zatwierdzenia przez ACER.  W dniu 30 marca 2021 r. ACER wydała decyzję nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia zmienionych procedur rezerwowych.

PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 9 ust. 14 CACM, opublikowały treść decyzji ACER, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP nt. decyzji ACER nr 2/2021 ws. zmiany procedur rezerwowych z art. 44 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222

W następstwie zidentyfikowanej możliwości kolejnej zmiany godziny ogłoszenia decouplingu, OSP CCR Core przygotowali projekt zmiany  procedur rezerwowych dla CCR Core oraz przeprowadzili konsultacje tego projektu w terminie od 14 stycznia do 14 lutego 2022 r. Po przeprowadzeniu procesu konsultacjach, w  dniu 3 marca 2022 r. PSE S.A. działając zgodnie z art. Art. 9 ust. 13 CACM, przedłożyły zmianę procedur rezerwowych dla CCR Core  do zatwierdzenia przez Prezesa URE. W dniu 8 kwietnia 2022 r. Prezes URE wydał decyzję nr DRR.WRE.744.11.2022.JPa2 zatwierdzającą zmianę procedur rezerwowych dotyczących regionu wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 44 CACM. PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 9 ust. 14 Rozporządzenia 2015/1222, opublikowały treść decyzji oraz poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem:   https://www.pse.pl/-/informacja-osp-nt-decyzji-prezesa-ure-ws-zmiany-procedur-rezerwowych-dotyczacych-regionu-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych-core

Dokumenty do pobrania:

https://www.pse.pl/documents/20182/772549233/cacm_art_44_fp_ccr_core.zip

 

CCR Hansa

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie ustanowienia procedur rezerwowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa tj. procedury rezerwowe dla CCR Hansa, do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.1.2017.LK z dnia 13 grudnia 2017 r. zatwierdził procedury rezerwowe w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa (procedury rezerwowe dla CCR Hansa).

PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 9 ust. 14 Rozporządzenia 2015/1222, opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2017.LK., zatwierdzającej procedury rezerwowe w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa (procedury rezerwowe dla CCR Hansa)

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2017.LK., zatwierdzającej procedury rezerwowe w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa (procedury rezerwowe dla CCR Hansa)
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 13 grudnia 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2017.LK wraz z procedurami rezerwowymi dla CCR Hansa stanowiącymi załącznik do decyzji

 

Metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych

Metoda koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych obejmuje działania o znaczeniu międzyobszarowym i umożliwia wszystkim OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych efektywne zmniejszenie ograniczeń fizycznych bez względu na to, czy wywołujące je czynniki wykraczają głównie poza ich obszar regulacyjny, czy nie. W metodzie koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych należy uwzględnić fakt, że jej stosowanie może wywierać znaczny wpływ na przepływy poza obszarem regulacyjnym OSP. Podstawą prawną do ustanowienia procedur rezerwowych jest art. 35 CACM.

 

Konsultacje i decyzje

Metoda koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w CCR jest przedmiotem konsultacji. Informacje o konsultacjach znajdują się na stronie:

 1. Dla CCR HANSA: https://consultations.entsoe.eu/markets/coordinated-redispatching-and-countertrading-metho/consult_view/
 2. Dla CCR Baltic: https://consultations.entsoe.eu/markets/all-baltic-ccr-tsos-common-methodology-for-coordin/

 3. Dla CCR Core: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-tsos-proposal-for-the-rd-and-ct-methodology/

PSE. S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

 1. Publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Hansa CCR
 2. Publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Baltic CCR

W dniu 22 lutego 2019 r. OSP CCR Core przedłożyli do organów regulacyjnych CCR CORE propozycję metody RDCT do zatwierdzenia. Decyzją nr 11/2019 ACER przedłużył termin na podjęcie decyzji przez organy regulacyjne o 6 miesięcy tj. do 27 marca 2020 r. W dniu 27 marca 2020 r. organy regulacyjne CCR Core przekazały do ACER list informujący o braku możliwości podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia metody RDCT CCR Core oraz finalnie w dniu 5 czerwca 2020 r. zwróciły się do ACER o podjęcie przez agencję decyzji w sprawie zatwierdzenia metody RDCT CCR Core.

W związku z powyższym, ACER w dniu 4 grudnia 2020 r. zatwierdziła metodę RDCT CCR Core. PSE S.A., wykonując obowiązek informacyjny ustanowiony w art. 9 Rozporządzenia 2015/1222, opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem: https://www.pse.pl/-/informacja-osp-na-temat-decyzji-acer-nr-35-2020-ws-metody-koordynowanego-redysponowania-i-zakupow-przeciwnych-regionu-wyznaczania-zdolnosci-przesylowy

 

Metody podziału kosztów koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych

 

Metody podziału kosztów koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych obejmują rozwiązania w zakresie podziału kosztów dla działań o znaczeniu transgranicznym:

a) mechanizm weryfikacji faktycznej potrzeby redysponowania lub zakupów przeciwnych między zainteresowanymi OSP;

b) mechanizm ex post mający na celu monitorowanie stosowania kosztowych działań zaradczych;

c) mechanizm oceny wpływu działań zaradczych oparty na kryteriach bezpieczeństwa pracy systemu i kryteriach ekonomicznych;

d) proces umożliwiający udoskonalanie działań zaradczych; e) proces umożliwiający monitorowanie każdego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych przez właściwe organy regulacyjne.

Podstawą prawną do ustanowienia metody jest art. 74 CACM.

 

Konsultacje i decyzje

CCR Core:

W dniu 28 lutego 2019 r. OSP CCR Core przedłożyli do organów regulacyjnych CCR CORE propozycję metody RD&CT CS do zatwierdzenia. Decyzją nr 11/2019 ACER przedłużył termin
na podjęcie decyzji przez organy regulacyjne o 6 miesięcy tj. do 27 marca 2020 r. W dniu 27 marca 2020 r. organy regulacyjne CCR Core przekazały do ACER list informujący o braku możliwości podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia metody RDCT CCR Core oraz finalnie w dniu 5 czerwca 2020 r. zwróciły się do ACER o podjęcie przez agencję decyzji w sprawie zatwierdzenia metody RD&CT CS CCR Core. ACER w dniu 30 listopada 2020 r. zatwierdziła metodę RD&CT CS CCR Core.

W związku ze zmianą decyzji dotyczącej wyznaczania CCR, Prezes URE pismem z dnia 4 września 2020 r. wezwał do przedłożenia do zatwierdzenia zmienionej metody RD&CT CCR Hansa .W dniu 18 lutego 2021 r. OSP CCR Hansa przedłożyli do organów regulacyjnych CCR Hansa propozycję zmienionej metody RD&CT do zatwierdzenia.

W związku z powyższym, Prezes URE w dniu 19 maja 2021 r. zatwierdził metodę RD&CT CCR Hansa. PSE S.A., wykonując obowiązek określony w art. 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, niniejszym publikują treść ww. decyzji:

Metoda skoordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych OSP regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 35 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

 

CCR Hansa:

W dniu 16 marca 2018 r. OSP CCR Hansa przedłożyli do organów regulacyjnych CCR Hansa propozycję metody RD&CT CS do zatwierdzenia. Prezes URE wezwał do wprowadzenia zmian w dokumencie Wezwaniem z 30 września 2020 r. W dniu 4 grudnia 2018 r. w odpowiedzi na Wezwanie PSE S.A. przekazały zmienione RD&CT CS. Prezes URE zatwierdził metodę decyzją z dnia 20 lutego 2019 r.

W dniu 25 września 2019 r. OSP CCR Hansa przedłożyli do organów regulacyjnych CCR Hansa propozycję zmiany metody RD&CT CS do zatwierdzenia. Prezes URE wezwał PSE S.A. do wprowadzenia zmian w dokumencie Wezwaniem z 4 października 2018 r. W dniu 22 grudnia 2020 r. w odpowiedzi na Wezwanie PSE S.A. przekazały zmienione RD&CT CS.

W związku z powyższym, Prezes URE w dniu 15 marca 2021 r. zatwierdził zmianę metody RD&CT CS CCR Hansa. PSE S.A., wykonując obowiązek informacyjny ustanowiony w art. 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, opublikowały treść decyzji Prezesa URE na stronie:

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. zatwierdzenia metody podziału kosztów koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

 

CCR Baltic:

W dniu 18 grudnia 2018 r. OSP CCR Baltic przedłożyli do organów regulacyjnych CCR Baltic propozycję metody RD&CT CS do zatwierdzenia. Prezes URE wezwał do wprowadzenia zmian w dokumencie Wezwaniem z 6 marca 2019 r. W dniu 5 kwietnia 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie PSE S.A. przekazały zmienione RD&CT CS.

W związku z powyższym, Prezes URE w dniu 21 czerwca 2019 r. zatwierdził metodę RD&CT CS CCR Baltic. PSE S.A., wykonując obowiązek informacyjny ustanowiony w art. 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, opublikowały treść decyzji Prezesa URE na stronie:

Wspólna metoda podziału kosztów redysponowania i zakupów przeciwnych OSP CCR Baltic 

 

Termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD)

Termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD) określa termin, po upływie którego międzyobszarowe zdolności przesyłowe stają się gwarantowane (tj. nie mogą ulec zmianie z wyjątkiem zaistnienia siły wyższej lub sytuacji nadzwyczajnej).

Innymi słowy: przed terminem gwarancji opublikowane zdolności przesyłowe mogą ulec zmianie, po terminie gwarancji co do zasady nie mogą się one zmienić.

 

Konsultacje i decyzje

Termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD) był przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/all-tsos-proposal-for-the-day-ahead-firmness-deadl/

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły powyższy wniosek dotyczący terminu gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD), do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Na podstawie przedłożonego wniosku, Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2 z dnia 19 czerwca 2017 r. zatwierdził termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD)

 1. Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2, zatwierdzającej termin gwarancji dla rynku dnia następnego (DAFD)- https://pse.pl/komunikaty-osp/-/asset_publisher/UORxdCP4f0LA/content/informacja-osp-nt-decyzji-prezesa-ure-z-dnia-19-czerwca-2017-r-znak-drr-wre-7128-1-2016-jpa2-zatwierdzajacej-termin-gwarancji-dla-rynku-dnia-nastepneg
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 19 czerwca 2017 r. znak DRR.WRE.7128.1.2016.JPa2 

 

Wyznaczanie międzyobszarowych zdolności przesyłowych (CCM)

Metoda wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych opisuje w jaki sposób, na podstawie wspólnego modelu sieci, są wyznaczane zdolności przesyłowe. Ta metoda jest tworzona i stosowana na poziomie regionalnym, w przypadku PSE S.A. wiąże się to z przygotowaniem i wdrożeniem metody w trzech CCR: CORE, Hanza, Baltic.

 

Konsultacje i decyzje

Metody wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych (CCM) dla poszczególnych CCR były przedmiotem konsultacji. Informacje o konsultacjach znajdują się na stronach:

CCR HANSA: https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-hansa/

CCR Core: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-id-ccm/

CCR Baltic: https://consultations.entsoe.eu/markets/baltic-ccr-ccm-proposal/consult_view/

Regionalne modele Dnia Bieżącego (ID)

CCR Core: https://consultations.entsoe.eu/markets/core-id-ccm/

PSE. S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

 1. konsultacje propozycji metody wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w CCR Baltic https://pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/publiczne-konsultacje-propozycji-metodyki-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych-w-baltic-ccr-regionie-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych-

Regionalne modele Dla Dnia Następnego (DA)

CCR Core : https://consultations.entsoe.eu/markets/core-da-ccm/

PSE. S.A. również zamieściły stosowne informacje o konsultacjach na swojej stronie internetowej:

 1. konsultacje propozycji metody wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych w CCR Baltic https://pse.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/-/asset_publisher/fwWgbbtxcZUt/content/publiczne-konsultacje-propozycji-metodyki-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych-w-baltic-ccr-regionie-wyznaczania-zdolnosci-przesylowych-

 

CCM CCR Baltic

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic, do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW z dnia 23 października 2018 r. zatwierdził wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic.

PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 9 ust. 11 oraz ust. 12 Rozporządzenia 2015/1222, opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 23 października 2018 r. znak DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW., zatwierdzającej wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic

 

CCM CCR Hansa

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa, do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.47.2017.PSt z dnia 15 grudnia 2018 r. zatwierdził wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa.

PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 9 ust. 11 oraz ust. 12 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, opublikowały treść decyzji Prezesa URE, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem „Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 15 grudnia 2018 r. znak DRR.WRE.7128.47.2017.PSt, zatwierdzającej wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa

W związku z zatwierdzeniem dnia 15 grudnia 2018 r. przez organy regulacyjne CCR Hansa CCM CCR Hansa zgodnie z art. 20 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, a więc po terminie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 IDCZGTs, tj. 31 listopada 2018 r., wdrożenie czasu otwarcia bramki dla transgranicznego rynku dnia bieżącego zostało odłożone na 30 dni od zatwierdzenia CCM CCR Hansa.

W związku z powyższym OSP CCR Hansa publikują wspólny komunikat dot. udostępniania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego w CCR Hansa wraz z uzasadnieniem: Informacja OSP nt. udostępniania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego w CCR Hansa.

 

CCM CCR Core

Po zakończeniu konsultacji, PSE S.A. przedłożyły wniosek w sprawie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core, do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.41.2017.JPa2 z dnia 23 sierpnia 2018 r. postanowił z urzędu umorzyć postępowanie administracyjne, ponieważ wszystkie organy regulacyjne regionu Core w dniu 21 sierpnia 2018 r. poinformowały Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej jako: "ACER"), że pomimo wzajemnych konsultacji, współpracy oraz wspólnej koordynacji nie osiągnięto porozumienia w zakresie wniosku wszystkich OSP regionu Core dotyczącego zmienionej propozycji CCM DA oraz propozycji CCM ID w terminie dwóch miesięcy od daty jego przedłożenia ostatniemu zainteresowanemu organowi regulacyjnemu, tj. 19 czerwca 2018 r. List informujący Agencję wskazywał także obszary zmienionej propozycji CCM DA oraz propozycji CCM ID, co do sposobu uregulowania których organy regulacyjne regionu Core miały odmienne zdania.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 9 ust. 11 CACM, w dniu 21 sierpnia 2019 r. organy regulacyjne wspólnym wnioskiem zwróciły się do ACER o podjęcie decyzji ws. zatwierdzenia ww. metody. Decyzją z dnia 21 lutego 2019 r. ACER zatwierdził dokumenty "Metody wyznaczania zdolności przesyłowych dnia następnego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core" oraz "Metody wyznaczania zdolności przesyłowych dnia bieżącego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core".

PSE S.A., wykonując obowiązek ustanowiony w związku z art. 9 ust. 11 oraz ust. 12 Rozporządzenia (UE) 2015/1222, opublikowały treść decyzji ACER, o czym poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem: Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ustanawiającej metody wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia bieżącego oraz rynku dnia następnego w CCR Core.

Do zatwierdzonej przez ACER metody CCM DA, OSP z CCR Core opracowali zmiany i przedłożyły propozycję tych zmian do zatwierdzania właściwym organom regulacyjnym z CCR Core. Wszystkie organy regulacyjne z CCR Core zatwierdziły zmiany do metody CCM DA., w tym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 8 czerwca 2021 r znak DRR.WRE.744.29.2020.MZS.

PSE S.A. wykonując obowiązek określony w art. 9 Rozporządzenia (UE) 2015/1222 poinformowały uczestników rynku stosownym komunikatem: Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE dot. zmiany metody wyznaczania zdolności przesyłowych rynku dnia następnego (CCM DA) w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core (CCR Core) - Aktualności - PSE

Dokumenty do pobrania:

https://www.pse.pl/documents/20182/772549233/CACM_art_20_2_CCM_CCR_Core.zip

 

Metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Scheduled Exchange)

Metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia następnego były przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/all-tsos-proposal-on-da-scheduled-exchanges/

Zmiana metody:

https://consultations.entsoe.eu/markets/da-scheduled-exchanges-calculation-methodology/consult_view/

 

Metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego (Scheduled Exchange)

Metoda wyznaczania planowanych wymian wynikających z jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/all-tsos-proposal-on-id-scheduled-exchanges-calcul/

Zmiana metody:

https://consultations.entsoe.eu/markets/id-scheduled-exchanges-calculation-methodology/

 

Propozycja czasu otwarcia i zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego (IDCZGT)

Czas otwarcia i zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego określa przedział czasu, w którym może zostać dokonana alokacja zdolności przesyłowych, czyli może nastąpić skojarzenie ofert z różnych obszarów rynkowych. Okres prowadzenia handlu w ramach dnia bieżącego może być dłuższy, w zależności od lokalnych uregulowań, ale poza tym okresem nie będzie on miał charakteru międzyobszarowego – kojarzenie będzie dotyczyło tylko ofert z tego samego obszaru rynkowego.

 

Konsultacje i decyzje

Propozycja czasu otwarcia i zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego (IDCZGT) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/intraday-cross-zonal-gate-opening-and-gate-closure/

 

Wycena zdolności przesyłowych dnia bieżącego (CZIDCP)

 

Konsultacje i decyzje

Metoda wyceny zdolności przesyłowych dnia bieżącego (CZIDCP”) była przedmiotem konsultacji. Informacja o konsultacjach znajduje się na stronie:

https://consultations.entsoe.eu/markets/czidcp/

 

Mechanizm alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych oraz innych mechanizmów, umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w Polsce (MNA)

Warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego wyznaczonego operatora rynku energii elektrycznej (NEMO), opracowane zostały na podstawie art. 45 i 57 Wytycznych CACM. Celem dokumentu jest ustalenie zasad umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO w procesie łączenia rynków dnia następnego i bieżącego.

Na podstawie przedłożonego wniosku Prezes URE decyzją znak DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2 z dnia 5 czerwca 2017 r. zatwierdził warunki dotyczące alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych i innych niezbędnych mechanizmów umożliwiających działanie więcej niż jednego NEMO (MNA).

Decyzją z dnia 29 maja 2018 r. Prezes URE zatwierdził nowo obowiązującą wersję dokumentu.

 1. Decyzja Prezesa URE z dnia 5 czerwca 2017 r. znak DRR.WRE.7128.5.2016.JPa2.
 2. Decyzja Prezesa URE z dnia 29 maja 2018 r. znak DRR.WRE.7128.55.2017.JPa2 zatwierdzająca nową wersję MNA.

 

Metoda podziału dochodów z ograniczeń

Metoda podziału dochodów z ograniczeń (metoda CID) dotyczy podziału dochodów z ograniczeń w odniesieniu do jednolitego łączenia rynków dnia następnego. Metoda będzie stosowana na poziomie regionalnym (regionu wyznaczania zdolności przesyłowych – CCR): po pierwsze, dla każdego CCR jest ustalany i gromadzony dochód z ograniczeń generowany przez wymiany w ramach CCR. Po drugie, dochód z ograniczeń w CCR jest rozdzielany między granice obszaru rynkowego w CCR. Po trzecie, dochód z ograniczeń przypisany do granicy obszaru rynkowego pomiędzy OSP posiadających połączenia wzajemne na tej granicy obszaru rynkowego, zgodnie z proporcjami wynikającymi z Metody CID. Metoda CID zostanie wdrożona w dniu wdrożenia metody wyznaczania zdolności przesyłowych w ramach danego CCR.

 

Konsultacje i decyzje:

Przedłożony przez wszystkich OSP wniosek w sprawie zatwierdzenia metody podziału dochodu z ograniczeń krajowe organy regulacyjne przekazały do ACER. W dniu 14 grudnia 2017 r. ACER zatwierdził wniosek w sprawie metody CID.

 1. Decyzja ACER nr 07/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie metody podziału dochodu z ograniczeń

 

 

Strona ENTSO-E z informacjami na temat Wytycznych CACM

Dodatkowe informacje związane z wdrażaniem Wytycznych CACM dostępne są również na stronie internetowej ENTSO-E:

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/