Powrót

PSE ogłaszają przetarg na nową usługę DSR: Interwencyjną ofertową redukcję poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru)

28 grudnia 2020, 14:52

PSE ogłaszają przetarg na nową usługę DSR: Interwencyjną ofertową redukcję poboru mocy przez odbiorców (Interwencyjna Redukcja Poboru)
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uruchomiły postępowanie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie nowej usługi z zakresu DSR na okres od 01.04.2021 r. do 31.03. 2022 r. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty do 28.01.2021 r. do godz. 10:00. Nowa usługa Interwencyjnej Redukcji Poboru została przygotowana na bazie najlepszych praktyk i rozwiązań wypracowanych podczas funkcjonowania dotychczasowych programów DSR. Z uwagi na swoją konstrukcję program ten jest ekonomicznie efektywnym, precyzyjnym i technicznie skutecznym sposobem interwencyjnego obniżenia zużycia energii elektrycznej przez odbiorców, gdy utrudnione jest jego pokrycie ze względu na deficyt mocy po stronie zasobów wytwórczych. Usługa kierowana jest do wszystkich odbiorców energii elektrycznej, którzy chcą bardziej efektywnie korzystać z energii elektrycznej.

Interwencyjna Redukcja Poboru to jeden ze środków zaradczych (obok pomocy międzyoperatorskiej i rynku mocy) stosowanych przez operatora systemu przesyłowego do zapewnienia bilansu mocy w  krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Usługa polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu  poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej na polecenie operatora systemu przesyłowego w zamian za  wynagrodzenie. Usługa przyczyni się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Główne cechy usługi:

  • usługa odpłatna
  • możliwość świadczenia usługi przez odbiorców lub agregatorów już od 1MW 
  • dobrowolność przystąpienia do świadczenia usługi
  • możliwość uruchomienia usługi w podziale na obszary KSE (wybrane stacje elektroenergetyczne).

Korzyści dla aktywnych odbiorców/Wykonawców usługi:

  • możliwość uzyskania wynagrodzenia za świadczenie usługi DSR poza rynkiem mocy oraz rynkiem bilansującym
  • przyczynienie się do poprawy bezpieczeństwa KSE
  • minimalizacja ryzyka wprowadzania administracyjnych stopni zasilania
  • racjonalizacja indywidualnych kosztów energii elektrycznej
  • udział w rozwoju innowacyjnych produktów na rynku energii elektrycznej
  • godło – „Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski”. 

Usługę Interwencyjnej Redukcji Poboru może świadczyć każdy odbiorca przyłączony do sieci elektroenergetycznej, który został pozytywnie zweryfikowany przez operatora systemu, do którego jest przyłączony (proces certyfikacji technicznej Obiektów Redukcji, dalej: ORed) oraz posiada aktywny certyfikat ORed.

Weryfikacja odbiorców objętych ograniczeniami w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej została przeprowadzona (certyfikacja w trybie podstawowym) w sposób nieangażujący odbiorców i polegała na sprawdzeniu posiadania odpowiedniego układu pomiarowego umożliwiającego rozliczenie. Właściwy operator, do którego przyłączony jest odbiorca, wydał certyfikat obiektu redukcji „nieaktywny”. Odbiorcy niepodlegający ww. ograniczeniom, którzy chcą uzyskać certyfikat, powinni skontaktować się z operatorem systemu, do którego są przyłączeni i złożyć wniosek o certyfikację ORed.

Jednym z warunków pozyskiwania korzyści ze świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru jest aktywowanie certyfikatu (tj. przesłanie odpowiednich zgód i oświadczeń do  właściwego operatora) i przystąpienie do usługi samodzielnie (na drodze przetargu) lub za pośrednictwem innego podmiotu, tzw. agregatora.

Wymagania certyfikacyjne stawiane do świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru  nie uległy zmianie w stosunku do wymagań w określonych w usługach redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP kontraktowanych w latach 2017-2020. W związku z powyższym ORedy posiadające certyfikaty wydane przed 2021 r. spełniają warunki świadczenia usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru
bez konieczności powtórnej certyfikacji.

Szczegóły dotyczące postepowania przetargowego, w tym terminy składania ofert, są dostępne na platformie zakupowej PSE S.A.: https://przetargi.pse.pl/, natomiast informacje dotyczące usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru znajdują się pod adresem: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/