Powrót

Zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi na połączeniach synchronicznych

Zarządzanie ograniczeniami przesyłowymi na połączeniach synchronicznych

OSP publikują w “Auction Rules…” podstawowe zasady zarządzania ograniczeniami stosowane w różnych sytuacjach w celu maksymalizacji dostępnych zdolności przesyłowych dla uczestników rynku.

PSE S.A. zarządza ograniczeniami przesyłowymi na połączeniach transgranicznych krajowego systemu elektroenergetycznego i udostępnia istniejące zdolności przesyłowe uczestnikom wymiany międzysystemowej na zasadach rynkowych. Od 2004 roku OSP współpracuje z operatorami sąsiednich systemów elektroenergetycznych systemu UCTE/ENTSO-E: ČEPS, a.s., Vattenfall Europe Transmission (obecnie 50Hertz Transmission GmbH), od kolejnego roku z operatorem Słowackim Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., i z niemieckim E.ON Netz GmbH (obecnie TenneT TSO GmbH). Operatorzy wypracowali i uzgodnili zharmonizowane zasady skoordynowanych przetargów (aukcji) zdolności przesyłowych oraz metodę obliczeń dostępnych zdolności przesyłowych w poszczególnych obszarach regulacyjnych. Zdolności przesyłowe są udostępniane w trybie przetargów rocznych, miesięcznych i dobowych przez Biuro Przetargowe prowadzone obecnie przez Joint Allocation Office S.A., które przeprowadza przetargi na transgraniczne zdolności przesyłowe dla 20 OSP Regionu Europy Środkowo Zachodniej i Środkowo Wschodniej.

Podstawowe zasady przetargów rocznych, miesięcznych i dobowych uzgodnione przez operatorów regionu CEE w 2004 roku obowiązują na tym obszarze z niewielkimi zmianami do dnia dzisiejszego. Operatorzy w skoordynowanych przetargach oferują zdolności przesyłowe eksportowe i importowe dla każdego obszaru regulacyjnego. Dla odzwierciedlenia specyfiki połączeń pomiędzy systemami wprowadzono pojęcie przekroju technicznego i przekroju handlowego. Przekrój techniczny to zestawienie wzajemnych połączeń międzysystemowych jednego lub więcej obszaru regulacyjnego, mających wspólny techniczny limit dla transakcji handlowych realizowanych przez połączenia wzajemne. Przekrój handlowy to zestawienie połączeń wzajemnych dwóch sąsiadujących obszarów regulacyjnych. Operatorzy indywidualnie wyznaczają dostępne zdolności przesyłowe dla przekrojów technicznych własnego obszaru, które następnie publikowane są przez Biuro Przetargowe w ogłoszeniu przetargu. Uczestnicy rynku biorący udział w międzysystemowej wymianie energii elektrycznej składają do Biura Przetargów JAO oferty na rezerwację zdolności przesyłowych na danym przekroju handlowym pomiędzy dwoma sąsiednimi obszarami regulacyjnymi. Poniższy rysunek przedstawia schemat, na którym pokazano przekroje techniczne w regionie CEE, których zdolności przesyłowe są obecnie oferowane oraz przekroje handlowe, dla których składane są oferty i alokowane zdolności przesyłowe w przetargach skoordynowanych, gdzie czerwone linie oznaczają przekroje techniczne a niebieskie strzałki przekroje handlowe.

Proces przetargowy jest procesem typu „explicit”. Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu oferty na rezerwację zdolności przesyłowych jest podejmowana w trakcie przetargu, w którym akceptowane są oferty o najwyższej cenie a limity zdolności przesyłowych na przekrojach technicznych stanowią warunki ograniczające. Uczestnicy procesu aukcyjnego składają swoje oferty na rezerwację zdolności przesyłowych danego przekroju handlowego i konkurują nie tylko z innymi ofertami złożonymi na rezerwację zdolności przesyłowych na tym przekroju handlowym, lecz również z ofertami złożonymi na innym przekroju handlowym limitu przekroju technicznego. Proces przetargowy trwa do czasu wypełnienia limitów zdolności przesyłowych na wszystkich przekrojach technicznych przez przyjęte oferty.