W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych pn.: „Systemy zasilania urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych” oraz „Zasilanie bezprzerwowe 230/400 V AC”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Zgodnie z art. 59 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Komisja Europejska zwróciła się do ENTSO-E o przedstawienie projektu kodeksu sieci dotyczącego aspektów cyberbezpieczeństwa transgranicznych przepływów energii elektrycznej.